Børnehuset Bækkestien

Børnehuset Bækkestien ligger i Dronningborg-området med Østervangsskolen, sygehuset og grønne områder som nærmeste naboer.

Børnehuset Bækkestien er en kombineret institution med vuggestuebørn og børnehavebørn, fordelt på to adresser med direkte gennemgang mellem legepladserne/husene.

På Dronningborg Boulevard er der 2 vuggestuegrupper (Larver og Mariehøns) og 3 børnehavegrupper (Egern, Kanin og ræve) for de 3-4 årige. På Skovlyvej er der storbørns gruppe (Ulvene) - de fem årige, samt Uglerne som er den ene af Randers kommunes skærmede tilbud.

Der arbejdes på tværs af stuerne såvel på Dronningborg Boulevard, som på Skovlyvej med henblik på inkluderende læringsmiljøer. Der arbejdes også på tværs af vuggestue/børnehave og Dronningborg Boulevard/Skovlyvej med henblik på sammenhæng i overgangene.

I Børnehuset Bækkestien kendes vi på, at vi altid har fokus på kerneopgaven - børnenes udvikling, læring og trivsel. Vi arbejder systematisk og reflekteret med børnene, hvor udgangspunktet er anerkendende og ressourceorienterede relationer for at skabe trivsel hos den enkelte ind i fællesskabet. Læringen skabes gennem leg og samvær med andre børn og voksne, men også fokuseret læring via voksenstyrede aktiviteter.

Børnehuset Bækkestien
Dronningborg Boulevard 40/Skovlyvej 23
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9850

Pædagogisk leder
Marianne Bundgård
Mobil: 4017 5052
E-mail: marianne.bundgard@randers.dk

Telefon til stuerne

Larverne (0-2 år): 8915 9851 sms 2478 0898
Mariehønsene (0-2 år): 8915 9852 sms 2478 0957
Rævene (3-4 år): 8915 9853 sms 2478 0929
Kaninerne (3-4 år): 8915 9854 sms 2478 0952
Egern (3-4 år): 8915 9596 sms 2478 0784
Ulvene (5 år): 8915 9855 sms 2478 0966
Uglerne (3-5 år): 2152 1255 sms 2152 1255

Åbningstider

Randers kommune har tildelt midler til udvidet åbningstid og i Dagtilbud Nordøst har forældrebestyrelsen besluttet at en del af midlerne skal bruges i Børnehuset Bækkestien, som dermed har følgende udvidet åbningstid:

Mandag-tirsdag: 06:24-17:00
Onsdag-torsdag 06:24-16:45
Fredag: 06:24-16:00

I Børnehuset Bækkestien udvikler vi hele tiden på rummene ude som inde for at tilpasse dem til den aktuelle børnegruppe og det pædagogiske fokus. Dette gør vi ved at:

 • indrette lyst og venligt.
 • skabe mindre rum i rummet.
 • have stille rum, hvor der er plads til
 • fordybelse i mindre grupper.
 • have bevægelsesrum, hvor der er plads til "de vilde lege".
 • have aldersvarende og udfordrende
 • legesager og materialer til alle børnene.

Vuggestuen

I vuggestuen er der fokus på at skabe megen gulvplads, så aktiviteterne kan foregå i børnenes højde. Der er mange madrasser og lignende, som giver mulighed for hygge og fysisk nærvær. Der arbejdes også på at give gode muligheder for fysisk udfoldelse. Dette kan lade sig gøre i både det store og det lille fællesrum, som ofte benyttes af vuggestuen.

2 dage om ugen er de ældste vuggestuebørn i natur-udegruppe i dagtilbuddet egen bus hele dagen - i et samarbejde med en anden af dagtilbuddets vuggestuer.

Børnehaven

På Dronningborg Boulevard er der 2 børnehavegrupper i stueplan og en børnehavegruppe på 1. sal. Alle tre stuer har et tæt samarbejde og der tænkes ofte venskaber (begyndende eller eksisterende) ind når der laves mindre læringsgrupper til vores voksenstyrede læringsaktiviteter, ligesom der arbejdes med fælles temauger på tværs af stuerne. Der er flere mindre rum på begge etager, samt et stort rum (balkonen/motorikrum) som benyttes af alle børnene.

På Skovlyvej har de 5-6-årige har deres eget læringsrum, hvor der arbejdes med at skabe sammenhæng til kommende skoleliv i et tæt samarbejde med de lokale skoler; Østervangsskolen og Rismølleskolen.

Uglerne (den skærmede enhed) består af en mindre gruppe børn, hvor der arbejdes meget struktureret med ekstra fokus på det enkelte barns behov. Gruppen følger samme årsplan som resten af børnehaven og der er en konstant nysgerrighed på at skabe inkluderende fælleskaber med de andre børn på Skovlyvej. Det er Randers kommune, der visiterer til Uglerne.

Legeplads

Der er et hegn mellem Dronningborg Boulevards og Skovlyvejens legeplads, hvor der er direkte adgang gennem en låge. Begge legepladser er indrettet med mulighed for varierede fysiske udfoldelser og plads til fordybelse - med cykelbaner, vandmiljø og egen skov.

Der arbejdes med at skabe forudsigelighed og tryghed for alle børnene via faste rutiner i dagligdagen. I alle tre teams (Vuggestue, Børnehave Dronningborg Boulevard, Børnehave Skovlyvej) er der fast morgenåbner, som sikre en tryg og forudsigelig morgen for de børn, der benytter tilbuddet der.

Udgangspunktet i den pædagogiske praksis er altid anerkendende og ressource orienterede relationer mellem børn og voksne - og det samme der bliver understøttet i barn - barn relationen. Der arbejdes med læring hele dagen og læring i hverdagshandlingerne (puslebordet, garderoben, dække bord osv)

Vuggestuen

06.15: Vuggestuen åbner og vi starter dagen på ”Mariehønsene”. Der er mulighed for at børnene kan spise morgenmad indtil kl. 07:30.
08:00-09:00: Begge stuer er åbne. Vi leger, hygger og tager imod de børn, der kommer. Der lægges vægt på at modtage børnene stille og roligt.
09:45-09:15: Der spises et mellemmåltid. Børnene er fordelt i køkken/alrum og på stuerne.
09:15-10:45: Der arbejdes i grupper med planlagte aktiviteter og ture. Vi går ofte ud på legepladsen, hvis vi ikke har noget andet planlagt.
10:45-12:00: Frokost, hvorefter de fleste børn bliver puttet.
14:00-16:00: Eftermiddags måltid omkring kl. 14:00, alt afhængig af hvor mange børn er vågne. Børn fra både Larverne og Marihønsene spiser sammen på en af stuerne, hvorefter der sættes forskellige aktiviteter i gang.
16:00-lukketid: Vuggestuen samles på Larverne eller Mariehønsene. Her afrundes dagen med hygge og leg på tværs af stuerne. Hvis vejret tillader det, afslutter vi dagen på legepladsen.

Børnehaven

08:00: Børnehaven åbner på en af stuerne, hvor der også er morgenmad. Der er fokus på at dagen startes op stille og roligt, og at I forældre får taget en god afsked med jeres børn.
08:00-15:30: Vi er delt på alle stuerne.
08:30-10:45: Dagens planlagte aktiviteter – oftest i mindre grupper
11:00-12:00: Frokost
12:00-14:00: Legepladsaktiviteter og udeleg. Der er mulighed for at sove middagslur, hvis der er behov for dette.
14:00: Eftermiddagsmad
14:30-15:30: Aktiviteter og leg
15:30- lukketid: Vi samles på en af stuerne, hvor der er mulighed for aktiviteter og leg på tværs af grupperne.

Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af madordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre, og flertallets beslutning er bindende for alle. Næste gang der fortages valg er i september 2018 med virkning fra 1. januar 2019.

Forældrekredsen i Børnehuset Bækkestien har tilvalgt madordning for alle børnene i 2017 og 2018. Forældrebestyrelsen har besluttet, at tilbuddet skal gælde for mad hele dagen og at der skal være en høj andel af økologi. I Bækkestien har vi sølvmærket = 60-90% økologi.

Menuen planlægges, så den passer til aldersgruppen, er varieret og efterlever Fødevarestyrelsens kostråd. Ugentlige madplaner sendes ud til forældrene via det interne forældrenet Tabulex.

Der er køkken på begge adresser. På Dronningborg Boulevard er det Stine, der laver vores mad og på Skovlyvej er det Joan. Der er i dagtilbuddet ansat en kok, Allan, som har en koordinerende funktion for alle dagtilbuddets køkkener.

Morgenmad

Havregryn, Havregrød, Havrefras, A38 og mælk

Formiddagssnack

Frugt, brød og vand

Frokost

Der tilbydes varm mad to dage om ugen, rugbrød to dage om ugen og en grød/suppedag.

Eftermiddagsmad

Eftermiddagsmaden varierer mellem brød, frugt, grød, rugbrød med ost og vand.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De tre dage før påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
 • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd

Der vælges til forældrerådet hvert år på et forældremøde i august/september. I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Forældrerådet i Bækkestien arrangerer fælles arbejdsdage, sommerfest og et julearrangement.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.