Pædagogisk fokus

I Bækkestien er der i 2016 følgende pædagogiske fokuspunkter.

I Børnehuset Bækkestien arbejder vi bevidst med relationerne udfra det anerkendende og ressourceorienterede menneskesyn. Dette gælder såvel i relationen til børnene, som til forældrene og kollegaerne i mellem.

Vi har fokus på at skabe fællesskaber, hvor alle børn kan deltage,samt at alle børn får lige mulighed for at udvikle sig optimalt. Der arbejdes med systematisk tilgange og faglige refleksioner i alt hvad vi gør..

I forhold til aftalemålene indgået med Randers kommune for 2013/14 omkring arbejdet med læreplanerne er der fokus på inklusion udfra følgende emner: Læringsmiljø, sprog, samt krop og bevægelse. Det betyder at vi i vores pædagogiske hverdage, samt i projekter arbejder meget med disse emner. F. eks. ved at vi afholder motionsdag, arbejder med dialogisk læsning - eller ved at inddele børnene i mindre gruppe ved aktiviteter for at sikre et inkluderende, fokuseret læringsmiljø, hvor alle børnene kan deltage udfra egne præmisser og udviklingsniveau. Der arbejdes også bevidst med bevægelse i uderummet, hvor pædagogens rolle er at igangsætte aktiviteter som skaber glæde ved bevægelse og sikre alle børns deltagelse.

I 2015/16 deltager vi i et forskningsprojekt med fokus på at skabe systematisk refleksionskultur og læringsmiljøer for børnene ud fra de nationale læreplaner. Der arbejdes med systematiske planlægningsværktøjer, kompetenceprofiler på børnene, afdækning af læringsmiljø, samt løbende refleksionsnoter og statusmøder.