Børnehuset Rismøllen

Børnehuset Rismøllen ligger dejligt mellem land og by, i udkanten af Randers by i forstaden Dronningborg.

Børnehuset Rismøllen ligger på den ene side overfor Rismølleskolen og ud til marker og Rismøllebækken på den anden.

Børnehuset Rismøllen er en kombineret institution med både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vi er opdelt i vuggestuegrupper og i børnehavegrupper.

Vi arbejder på tværs af grupperne i mindre læringsfællesskaber.

Børnehavegruppen er inddelt i en storbørnsgruppe for de 5-årige og i en gruppe med de 3-4-årige.

Der er faste pædagogiske medarbejdere tilknyttet til alle grupper.

I vuggestuen hedder grupperne:

  • Mariehønen
  • Storken

I Børnehaven hedder grupperne:

  • Laksebøtten (for de 3-4 årige) 
  • Blomstergruppen (for de ældste kommende skolestartere)

Børnehuset Rismøllen
Rismøllegade 10
8930 Randers NØ

Telefon til stuerne

LakseBøtten: 2478 2065
Blomst: 20537097
Mariehønen: 2053 7096
Storken: 2478 2070
Udegruppe vuggestue 24781959

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Kl. 06:30 åbner Rismøllen, og indtil kl 07:30 er der morgenmad. Vuggestuebørnene afleveres i dette tidsrum enten på Storken eller på vuggestuens legeplads, og børnehavebørnene afleveres i børnehaven eller på børnehavens legeplads, hvor morgenmaden serveres. Alle ugens dage er det de samme to medarbejdere, der åbner og tager imod børn og forældre.

Kl. 08:00 bestræber vi os på, at der er mødt voksne ind, så de fleste grupperum ( også uderummet) kan tages i brug. Der tages imod børn - vi siger godmorgen til hinanden og forskellige aktiviteter påbegyndes.

Kl. 09:00 spiser alle en bid mad. Herefter holdes der samling. Vi synger sange, taler om, hvem der er her, giver fælles beskeder, taler om dagen, og hvad dagen vil indeholde. 

Herefter foregår der planlagte aktiviteter, f.eks. ture ud af huset, oplevelser på legepladsen og projekter/ temaer. Vi arbejder udfra et fælles årshjul og temaerne foregår over 2 halvår og er planlagt i vore mindmaps og analysemodeller, med baggrund i den styrkede læreplan.

Kl. ca. 10:45 spiser vi frokost. Børnene hjælper på skift med at dække bord, hente rullebord osv.

Kl. 12:00 sover de fleste vuggestuebørn og enkelte børnehavebørn til middag. Der tages dog hensyn til, at de yngste vuggestuebørn kan have en anden soverytme. Børnehavebørnene er ude, at lege på legepladsen indtil ca. kl 14:00. Alt efter vejret kan tidsrammen variere. Om sommeren er vi f.eks. oftest ude i tidsrummet 6.30 - 16.45.

Kl. ca. 14:00 spiser vi eftermiddagsmad.

Herefter er der igen aktiviteter enten på legepladsen eller inde.

Du kan læse om dagens forløb og hverdagshandlinger på AULA.

 

 

Alle børn i børnehuset Rismøllen får fuld forplejning. Dvs. der tilbydes morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. I Rismøllen er det køkkenassistent Dorte, som laver maden til alle vores børn.

I samarbejde med forældrebestyrelsen er det en målsætning, at være så økologisk som muligt. I Rismøllen har vi fødevarestyrelsens Sølvmærke - hvilket betyder at de økologiske føde - og drikkevarer udgør 60-90 procent af det samlede indkøb.

Madplanen udarbejdes fælles for alle afdelinger i NØ, som har tilvalgt frokostordning. Madplanen udarbejdes og koordineres af NØ´s køkkenmedarbejder Allan. Disse kan læses fra uge til uge på AULA.

Vi betragter måltiderne som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene er deltagende i fx borddækning, oprydning, smører selv. Der er stor læring og dannelse i det at være en del af et forpligtende fællesskab, når der fx skal sendes rundt, sidemanden skal hjælpes - og der finder samtaler sted om kosten.

Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre, og flertallets beslutning er bindende for alle. Frokostordningen i Børnehuset Rismøllen er tilvalgt for 2021 og 2022.

Læs Dagtilbud Nordøsts kostpolitik og hvilke retningslinjer, dagtilbuddet har besluttet i samarbejde med forældrebestyrelsen.

 

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

I hele 2022 er det Børnehuset Midgaard som har fællesferiepasning for børnehusene;
Midgaard, Bækkestien, Himmeldalen og Rismøllen.

Læs mere om fælles feriepasning her.

 

AULA

Dagtilbuddet har et elektronisk komme/gå-system, som hedder AULA. Det er her forældre dagligt skal tjekke deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. AULA skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På AULA får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de kan blive lagt ud på AULA, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på Aula, www.aula.dk
Får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældrerådet

Forældrerådet er med til at understøtte forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i Børnehuset Rismøllen og Dagtilbud Nordøst. Forældrerådets formand sidder med i Dagtilbuddets fælles bestyrelse.

 

 

 

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.