Børnehuset Rismøllen

Børnehuset Rismøllen ligger dejligt mellem land og by, i udkanten af Randers by i forstaden Dronningborg.

Børnehuset Rismøllen ligger på den ene side overfor Rismølleskolen og ud til marker og Rismøllebækken på den anden.

Børnehuset Rismøllen er en kombineret institution med både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vi er opdelt i vuggestuegrupper og i børnehavegrupper.

Vi arbejder på tværs af grupperne i mindre læringsfællesskaber.

Børnehavegruppen er inddelt i en storbørnsgruppe for de 5-årige og i en gruppe med de 3-4-årige.

Der er faste pædagogiske medarbejdere tilknyttet til alle grupper.

I vuggestuen hedder grupperne:

  • Mariehønen
  • Storken

I Børnehaven hedder grupperne:

  • Laksen (for de 3-4 årige)
  • Mælkebøtten "Laksebøtten" (for de 3-4 årige)
  • Blomstergruppen (for de ældste kommende skolestartere)

Børnehuset Rismøllen
Rismøllegade 10
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9720

Telefon til stuerne

Laksen: 2478 2065
Mælkebøtten: 2478 1959
Mariehønen: 2053 7096
Storken: 2478 2070

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Kl. 06:30 åbner Rismøllen, og indtil kl 07:30 er der morgenmad. Vuggestuebørnene afleveres i dette tidsrum på storken, og børnehavebørnene afleveres i fællesrummet ved køkkenet, hvor morgenmaden serveres. Alle ugens dage er det de samme to medarbejdere, der åbner og tager imod børn og forældre.

Kl. 08:00 bestræber vi os på, at der er mødt voksne ind, så de fleste grupperum kan tages i brug. På stuerne tages der imod børn - vi siger godmorgen til hinanden og forskellige aktiviteter påbegyndes.

Kl. 09:00 spiser alle en bid mad. Herefter holdes der samling. Vi synger sange, taler om, hvem der er her, giver fælles beskeder, taler om dagen, og hvad dagen vil indeholde. I løbet af dagen kan børnene orienterer sig om og være aktive i dagens indhold, via gruppernes aktivitetstavler.

Herefter foregår der planlagte aktiviteter, f.eks. ture ud af huset, oplevelser på legepladsen og projekter/ temaer. Vi arbejder udfra et fælles årshjul og temaerne foregår over 4 måneder og er planlagt i vore SMITTED modeller.

Kl. ca. 10:45 spiser vi frokost. Børnene hjælper på skift med at dække bord, hente rullebord osv.

Kl. 12:00 sover de fleste vuggestuebørn og enkelte børnehavebørn til middag. Der tages dog hensyn til, at de yngste vuggestuebørn kan have en anden soverytme. Børnehavebørnene er ude, at lege på legepladsen indtil ca. kl 14:00. Alt efter vejret kan tidsrammen variere. Om sommeren er vi f.eks. ofte ude helt til, vi lukker.

Kl. ca. 14:00 spiser vi eftermiddagsmad.

Herefter er der igen aktiviteter enten på legepladsen eller inde.

Du kan læse om dagens forløb og hverdagshandlinger på Tabulex.

Alle børn i børnehuset Rismøllen får fuld forplejning. Dvs. der tilbydes morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. I Rismøllen er det køkkenassistent Dorte, som laver maden til alle vores børn.

I samarbejde med forældrebestyrelsen er det en målsætning, at være så økologisk som muligt. I Rismøllen har vi fødevarestyrelsens Sølvmærke - hvilket betyder at de økologiske føde - og drikkevarer udgør 60-90 procent af det samlede indkøb.

Madplanen udarbejdes fælles for alle afdelinger i NØ, som har tilvalgt frokostordning. Madplanen udarbejdes og koordineres af NØ´s køkkenmedarbejder Allan. Disse kan læses fra uge til uge på Tabulex.

Vi betragter måltiderne som en pædagogisk aktivitet, hvor børnene er deltagende i fx borddækning, oprydning, smører selv. Der er stor læring og dannelse i det at være en del af et forpligtende fællesskab, når der fx skal sendes rundt, sidemanden skal hjælpes - og der finder samtaler sted om kosten.

Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre, og flertallets beslutning er bindende for alle. Frokostordningen i Børnehuset Rismøllen er tilvalgt for 2019 og 2020.

Læs Dagtilbud Nordøsts kostpolitik og hvilke retningslinjer, dagtilbuddet har besluttet i samarbejde med forældrebestyrelsen.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

I hele 2019 er det Børnehuset Rismøllen som har fællesferiepasning for børnehusene;
Midgaard, Bækkestien, Himmeldalen og Rismøllen.

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældrerådet

Forældrerådet er med til at understøtte forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i Børnehuset Rismøllen og Dagtilbud Nordøst. Forældrerådets formand sidder med i Dagtilbuddets fælles bestyrelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.