Forældresamarbejde

Når jeres barn starter i Dagtilbud Nordøst, er det vigtigt, at vi får et godt og forpligtende samarbejde om jeres barn.

Et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre er nødvendigt for et barns trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Vi ved, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes, og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os. Derfor skal alle børn have mulighed for, ud fra egne forudsætninger, at deltage i fællesskabet i institutionen. Dermed sikrer vi de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan vi dog ikke løse alene i personalegruppen – vi har brug for jeres hjælp som forældre. I er de vigtigste medspillere, da jeres børn hele tiden benytter jer som rollemodeller. Derfor bliver jeres tilgang omkring rummelighed og værdsættelse af mangfoldighed afgørende for jeres børns opfattelse og dermed deres fremtidige muligheder for at blive inkluderet og for selv at være inkluderende.

Dagtilbuddet har derfor formuleret nogle forventninger vi har til jer, ligesom vi har formuleret nogle forventninger, I kan have til os, om inklusion.

I kan forvente af personalet

I forhold til et barn der evt. ekskluderes eller på anden måde har det svært socialt:

 • At vi har øje for børn, der marginaliseres eller på anden måde har det svært, og handler på det.
 • At vi involverer barnets forældre, så vi sammen kan hjælpe barnet til bedre trivsel.
 • At vi guider og vejleder barnet, f.eks. ved reaktioner som vrede, hvor der vises alternative handlinger til at komme af med frustrationerne.
 • At vi i samarbejde med forældrene involverer eksterne personer ved behov, f.eks. talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sundhedsplejerske eller familierådgiver.
 • At vi indgår i relationerne og legene med børnene, hvor vi tager udgangspunkt i deres ressourcer og sørger for at gøre disse synlige for de andre børn – vi gør barnet værdifuldt.
 • At vi skaber succesoplevelser via barnets interesser/ressourcer.
 • At vi hele tiden arbejder med at udvikle læringsmiljøer, hvor alle børn kan deltage. Dette gør vi ved at arbejde i mindre grupper, indrette det fysiske miljø i mindre rum og være på forkant via den viden, vi har om barnet. F.eks. hvis vi ved, at et barn har svært ved at overskue at være i ”kaos” i garderoben og reagerer ved at skubbe/slå, så sørger vi for at barnet enten er først eller sidst i garderoben, hvor ”kaos” er mindre.
 • At vi understøtter evt. begyndende positive relationer, f.eks. ved gruppesammensætninger og ved at opfordre forældre til at lave en legeaftale.

I forhold til de andre børn på stuen:

 • At vi involverer forældrene til børn, der har svært ved at være rummelige, eller som har svært ved at passe på sig selv i forhold til andre børn, der overskrider deres grænser. Vi rådgiver og vejleder om, hvordan I kan støtte jeres barn i at afvise f.eks. det andet barns handlinger (”jeg vil ikke have, at du slår mig”), men samtidig være inkluderende overfor selve barnet (”jeg vil gerne lege med dig, når du ikke slår”).
 • At vi er tæt på og hjælper børnene med at passe på sig selv ved at anerkende deres oplevelse/følelse og vejlede om efterfølgende handlemuligheder – også ved at fortælle børnene, at det er vigtigt og i orden at hente voksenhjælp, når der er noget, man ikke kan klare selv.
 • At vi guider og vejleder børnene om det positive i mangfoldighed og trækker børnenes ressourcer frem i stedet for manglerne.
 • At vi bevidst har det inkluderende element ind over al vores planlægning og pædagogiske arbejde, herunder planlægning af emner, f.eks. venskaber.

Vi forventer af jer forældre

 • At I går i dialog med personalet, hvis I oplever mistrivsel hos jeres eget barn eller andres børn ud fra et princip om åbenhed og ærlighed.
 • At I har tillid til personalets kompetencer og er lydhøre overfor vejledning.
 • At I er åbne om og anerkender jeres eget barns rolle i fællesskabet.
 • At I generelt har ”ja-hatten på” og er gode rollemodeller ved at tale pænt om og til de andre børn og forældre.
 • At I ligesom personalet fremhæver børns ressourcer og fortæller de positive historier.
 • At I bakker op om og tager initiativ til legeaftaler hjemme og afprøver nye legerelationer; et miljøskift kan vise nye sider af et barn.
 • At I ved en konflikt snakker med jeres barn om mulige grunde til de andre børns handlinger og barnets egen rolle. Der er flere oplevede virkeligheder, så nuancer oplevelsen. Spørg ind, vær nysgerrig og undrende – ikke dømmende, men velvilligt fortolkende. Hjælp barnet med at finde løsninger.
 • At I bakker jeres barn op i, at det er ok at søge voksenhjælp, når der er konflikter, der ikke kan klares på egen hånd.

Introsamtale

Før dit barn starter i en af afdelingerne i Dagtilbud Nordøst, bliver du indbudt til en introsamtale. Vi aftaler et møde med dig og en pædagog på den stue, hvor dit barn skal gå. Her kan du fortælle os om dit barns vaner, interesser og behov m.m., og vi fortæller om vuggestuens/børnehavens hverdag.

Ved Introsamtalen snakkes der om:

 • Barnets spisevaner (herunder eventuelle allergier)
 • Barnets søvnrytme (herunder diskuteres Dagtilbud Nordøsts søvnpolitik)
 • Barnets generelle udvikling
 • Eventuelle fødselskomplikationer
 • Bleer (i nogle afdelinger findes der en Bleeordning)
 • Sutter og sutteklude
 • Særlige hensyn og behov
 • Babytegn
 • Sundhedspolitik
 • Opstart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i vuggestuen

3-måneders samtale

Efter dit barn har gået her i tre måneder, vil du blive tilbudt en samtale om, hvordan det nu går. Hvis der er behov for samtaler ud over denne, tilbydes der samtaler i hele vuggestueperioden.

Afsluttende samtale

Inden barnet starter i børnehave, afholdes der en afsluttende samtale. Ved denne samtale deltager barnets vuggestuepædagog, den nye børnehavepædagog og forældrene.

Ved den afsluttende samtale snakkes der om:

 • Trivsel og generel udvikling
 • Social udvikling, leg og empati
 • Motorisk udvikling - grov og fin, herunder også selvhjulpenhed
 • Kognitiv udvikling (koncentration, farver, begreber, forstå beskeder og handle derpå)
 • Sproglig udvikling (TRAS vises og forklares for forældrene)
 • Søvn
 • Ble
 • Bekymringspunkter/fokuspunkter
 • Børnehavestart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i børnehaven

Den afsluttende samtale fungerer samtidig som en overlevering mellem vuggestue og børnehave og introsamtale før børnehavestart.

Der er altid mulighed for at få en snak om, hvordan dit barn har det i vuggestuen og hjemme. Det kan være en snak om barnets opvækst og udvikling eller om små og store hændelser. Hvis der er tale om en længere samtale, så aftaler vi et tidspunkt for et møde.

Introsamtale

Der afholdes før barnets opstart en introsamtale. Ved denne samtale sidder barnet stuepædagog, forældre og evt. barnet.

Ved introsamtalen snakkes der om:

 • Barnets spisevaner (herunder eventuelle allergier)
 • Søvn
 • Barnets generelle udvikling
 • Eventuelle fødselskomplikationer
 • Bleer
 • Sutter og sutteklude
 • Særlige hensyn og behov
 • Sundhedspolitik
 • Opstart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen børnehaven

6-måneders samtale

Ved 6-måneders samtalen snakkes der om:

 • Trivsel – generel udvikling
 • Social udvikling, leg og empati
 • Motorisk udvikling - grov og fin, herunder også selvhjulpenhed
 • Kognitiv udvikling (koncentration, farver, begreber, forstå beskeder og handle derpå)
 • Sproglig udvikling (TRAS vises og forklares for forældrene)
 • Bekymringspunkter/fokuspunkter
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i børnehaven

Førskolesamtale

Der tilbydes en førskolesamtale i september måned året før, barnet starter i skole.

Ved førskolesamtalen snakkes der om:

 • SPU (skoleparathedsundersøgelse)
 • Trivsel
 • Sproglig udvikling
 • Social udvikling
 • kognitiv udvikling
 • Bekymringer

Udover disse samtaler kan vi foreslå yderligere samtaler, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Ligeledes kan I bede om en samtale, hvis I har behov for det. Der er altid mulighed for at få en snak om, hvordan dit barn har det i børnehaven og hjemme. Det kan være en snak om barnets opvækst og udvikling eller om små og store hændelser. Hvis der er tale om en længere samtale, så aftaler vi et tidspunkt for et møde.