Inklusion og den tidlige indsats

Inklusion er noget vi gør. Der arbejdes bevidst med inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen.

Børn er inkluderet, når de befinder sig i fællesskaber, hvor de trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende og til voksne og udvikler sig optimalt i forhold til egne potentialer på det personlige, sociale og færdighedsmæssige område.

I Dagtilbud Nordøst har alle børn ret til, krav på og brug for at føle at de hører til i et fællesskab.

Alle børn har ret til anerkendelse og til at blive betragtet som ligeværdige og nødvendige aktører i institutionens fællesskab. Vi betragter mangfoldighed som en ressource til at støtte læring og deltagelse for alle børn.

Institutionen er et rum, hvor forskellige mennesker er sammen på grund af forskellige omstændigheder, og alle har her lige ret til at udvikles, trives, lege og have gode venner.

Målet er:

 • at mangfoldighed værdsættes, således alle børn lærer at forstå og håndtere det, som er anderledes end dem selv.
 • at alle børn deltager i et socialt forpligtende, udviklende og lærende fællesskab, hvor det enkelte barns livsvilkår, forudsætninger og historie respekteres og værdsættes.
 • at forældre bliver inddraget som barnets vigtigste ressource og bliver bevidste om, hvordan de selv kan medvirke til barnets udvikling og inklusion.
 • at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet ved at skabe mulighed for tidligt at iværksætte rettidige, differentierede og fleksible indsatser, hvor barnet kan forblive en del af fællesskabet.
 • at etableringen af tidlige fleksible indsatser for barnet i dagtilbuddet kan reducere senere mere indgribende foranstaltninger for barnet.

Vi ved, at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes, og det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os. Derfor skal alle børn have mulighed for, ud fra egne forudsætninger, at deltage i fællesskabet i institutionen. Dermed sikrer vi de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan vi dog ikke løse alene i personalegruppen – vi har brug for jeres hjælp som forældre. I er de vigtigste medspillere, da jeres børn hele tiden benytter jer som rollemodeller. Derfor bliver jeres tilgang omkring rummelighed og værdsættelse af mangfoldighed afgørende for jeres børns opfattelse og dermed deres fremtidige muligheder for at blive inkluderet og for selv at være inkluderende.

Dagtilbuddet har derfor formuleret nogle forventninger vi har til jer, ligesom vi har formuleret nogle forventninger, I kan have til os, om inklusion.

I kan forvente af personalet

I forhold til et barn der evt. ekskluderes eller på anden måde har det svært socialt:

 • At vi har øje for børn, der marginaliseres eller på anden måde har det svært, og handler på det.
 • At vi involverer barnets forældre, så vi sammen kan hjælpe barnet til bedre trivsel.
 • At vi guider og vejleder barnet, f.eks. ved reaktioner som vrede, hvor der vises alternative handlinger til at komme af med frustrationerne.
 • At vi i samarbejde med forældrene involverer eksterne personer ved behov, f.eks. talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sundhedsplejerske eller familierådgiver.
 • At vi indgår i relationerne og legene med børnene, hvor vi tager udgangspunkt i deres ressourcer og sørger for at gøre disse synlige for de andre børn – vi gør barnet værdifuldt.
 • At vi skaber succesoplevelser via barnets interesser/ressourcer.
 • At vi hele tiden arbejder med at udvikle læringsmiljøer, hvor alle børn kan deltage. Dette gør vi ved at arbejde i mindre grupper, indrette det fysiske miljø i mindre rum og være på forkant via den viden, vi har om barnet. F.eks. hvis vi ved, at et barn har svært ved at overskue at være i ”kaos” i garderoben og reagerer ved at skubbe/slå, så sørger vi for at barnet enten er først eller sidst i garderoben, hvor ”kaos” er mindre.
 • At vi understøtter evt. begyndende positive relationer, f.eks. ved gruppesammensætninger og ved at opfordre forældre til at lave en legeaftale.

I forhold til de andre børn på stuen:

 • At vi involverer forældrene til børn, der har svært ved at være rummelige, eller som har svært ved at passe på sig selv i forhold til andre børn, der overskrider deres grænser. Vi rådgiver og vejleder om, hvordan I kan støtte jeres barn i at afvise f.eks. det andet barns handlinger (”jeg vil ikke have, at du slår mig”), men samtidig være inkluderende overfor selve barnet (”jeg vil gerne lege med dig, når du ikke slår”).
 • At vi er tæt på og hjælper børnene med at passe på sig selv ved at anerkende deres oplevelse/følelse og vejlede om efterfølgende handlemuligheder – også ved at fortælle børnene, at det er vigtigt og i orden at hente voksenhjælp, når der er noget, man ikke kan klare selv.
 • At vi guider og vejleder børnene om det positive i mangfoldighed og trækker børnenes ressourcer frem i stedet for manglerne.
 • At vi bevidst har det inkluderende element ind over al vores planlægning og pædagogiske arbejde, herunder planlægning af emner, f.eks. venskaber.

Vi forventer af jer forældre

 • At I går i dialog med personalet, hvis I oplever mistrivsel hos jeres eget barn eller andres børn ud fra et princip om åbenhed og ærlighed.
 • At I har tillid til personalets kompetencer og er lydhøre overfor vejledning.
 • At I er åbne om og anerkender jeres eget barns rolle i fællesskabet.
 • At I generelt har ”ja-hatten på” og er gode rollemodeller ved at tale pænt om og til de andre børn og forældre.
 • At I ligesom personalet fremhæver børns ressourcer og fortæller de positive historier.
 • At I bakker op om og tager initiativ til legeaftaler hjemme og afprøver nye legerelationer; et miljøskift kan vise nye sider af et barn.
 • At I ved en konflikt snakker med jeres barn om mulige grunde til de andre børns handlinger og barnets egen rolle. Der er flere oplevede virkeligheder, så nuancer oplevelsen. Spørg ind, vær nysgerrig og undrende – ikke dømmende, men velvilligt fortolkende. Hjælp barnet med at finde løsninger.
 • At I bakker jeres barn op i, at det er ok at søge voksenhjælp, når der er konflikter, der ikke kan klares på egen hånd.

Følgende forudsætninger skal være til stede i dagtilbuddet for at skabe inkluderende læringsmiljøer:

 • Ressourcesynet skal ligge til grund for praksis.
 • Organisering af et differentieret læringsmiljø med integration af specialpædagogisk viden og redskaber
 • Personalets inklusionskompetence
 • Forældre som ressource i inklusionsarbejdet
 • Ledelse og organisering skal understøtte inklusionsarbejdet.
 • Tidlig og fleksibel indsats - betydning af den tværfaglige indsats
 • Den pædagogiske læreplans betydning for arbejdet med inklusion