Læringsforståelse

Læring i dagtilbuddet handler ikke alene om at gøre børn skoleparate, men også om at dagtilbud kan medvirke til, at vores børn bliver livsparate og robuste.

Vores læringsforståelse tager udgangspunkt i:

  • at børn lærer på alle tidspunkter i alle situationer.
  • at børn har forskellige måder at lære på.
  • at en sammenhængende indsats på alle fagområder styrker læring og udvikling.
  • at læringsmiljøet indrettes, så det understøtter etablering af børns legefællesskaber.
  • at et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for børns trivsel, læring og udvikling.

Læring og udvikling sker i gode relationer og gennem forskellige processer på alle tidspunkter og i alle situationer. Vi fordrer et dynamisk læringsmiljø, som opstår i samspil mellem det enkelte barn, børnegruppen, det pædagogiske personale og det pædagogiske indhold. I forskningsprojektet Fremtidens dagtilbud er det den didaktiske firkant.

Gennem leg og læring ønsker vi at skabe et miljø, der forbereder børn på, hvordan livet kan tackles med alle dets valg, muligheder og usikkerheder.

Gode læringsmiljøer kræver engagerede pædagogiske medarbejdere. For at skabe kvalitet, læring og udvikling er det essentielt at skabe en stærk faglig kultur, hvor vi kontinuerligt reflekterer over vores praksis i dannelsen af gode læringsrum.

Et godt læringsmiljø er et miljø, hvor børn lærer både af egne erfaringer, inspiration, guidning og understøttelse i fællesskabet børnene imellem. Vi skal skabe læringsmuligheder, hvor vi udfordrer børnenes nysgerrighed, fantasi og udviklingsparathed, i differencerede læringsmiljøer og med mulighed for, at barnet lærer mest muligt. Vores udgangspunkt er, at børn "kan" – børn kan alting – på børnemåde – på det udviklingsstadie (trin), de nu engang er på. Centralt er det, at den voksne er anerkendende i læringsrummet og samtidig den, der sætter inspirerende rammer, udfordrer og støtter barnet i læreprocessen.

Vi er bevidste om at skabe og understøtte situationer, der giver mulighed for fordybelse og læring. Vi snakker sammen og stiller undrende og uddybende spørgsmål, der fremmer, at barnet får sin personlighed med ind i processen. Vi tror på, at barnet lærer gennem undersøgelse, øvelse og refleksion. De lærer at sætte ord og historie på processen, et projekt, legen eller det vi står i. Vi skaber rum til læring ved, at barn og voksne sammen er i en skabende læreproces.

Legen er en stor læreproces, hvor børnene netop undersøger, eksperimentere, føler, ser på og efterligner. Fysisk aktivitet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling. Bevægelse og fysisk aktivitet forbedrer børnenes logiske tænkning, opmærksomhed, selvopfattelse og er et aktivt redskab til udvikling af mentale, følelsesmæssige og sociale processer. Vi griber det, børnene er optagede af, deres nysgerrighed og undren og giver varierende fysiske aktiviteter, som giver børnene passende udfordringer.

Læring er en proces, hvor barnet er aktiv medskaber sin egen læring, alene eller sammen med andre, i et spontant eller planlagt forløb. Relationen mellem barn og medarbejder er dialogbaseret, med øje og handling for meningsgivende læringsrum og miljøer for barnet og giver plads til forpligtende deltagelse og indflydelse, så barnet også kan forfølge egne interesser og projekter.

Læringsmiljøet tager afsæt i den konkrete kontekst for institutionen. Det vil sige, at der foretages en faglig vurdering af, hvordan læringsmålene kan kobles med, hvad børnene i denne institution på denne årstid m.m. lige præcis har brug for.